Zvyšování osobních kompetencí pro vstup na trh práce

Jedná se o podporu klienta který vykazuje větší či menší překážku/překážky, které mu brání ve vstupu či návratu na trh práce.

Podpora je poskytována klientovi, který přes omezení usiluje o  vstup/návrat na trh práce a pracuje a chce pracovat na jejich překonání, v rámci IP prohlubuje vlastní (především měkké) kompetence nezbytné pro získání zaměstnání mj. prostřednictvím nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti. Klient je motivován, není však schopen aktivního přístupu a potřebuje vyšší míru podpory a pomoci.

 • 1
  Identifikace a mobilizace osobnostního a profesního potenciálu
  analýza situace klienta, důraz na identifikaci a možné odstraňování překážek a omezení
 • 2
  Prohlubování znalostí získaných během vzdělávacího kurzu
  nácvik a ukotvení především měkkých dovedností získaných teoreticky v rámci vzdělávacího kurzu a jejich rozvíjení a modifikace
 • 3
  Poskytování informací o možnostech dalšího vzdělávání
  seznámení s možnostmi rekvalifikační kurzů nabízených úřadem práce, zvolenými rekvalifikace či jinou formou vzdělávání (doplnění základního/středního vzdělání atp.)
 • 4
  Informace a podporu při využívání dalších nástrojů APZ
  seznámení s nástroji aktivní politiky zaměstnanosti vhodnými pro klienta a možnostmi jejich využití
 • 5
  Síťování s dalšími poradenskými subjekty (občanské poradny, agentury práce, sociální služby, centra na podporu integrace cizinců
  předání kontaktů na, především bezplatné, poradenské subjekty a objasnění způsobu jejich práce a možných forem podpory klienta
 • 6
  Podpora OZZ/OZP