Co je PROKOP ?

Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnanosti

Soustava projektů s názvem Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti (PROKOP) se skládá ze tří navazujících a propojených projektů, které jsou postupně realizovány na celém území České republiky.

V rámci projektů dochází k posilování schopností, možností a motivace při využívání služeb zaměstnanosti a vstupu/návratu na trh práce, a navíc, ve smyslu prevence, se projektové aktivity snaží o snižování rizik výskytu sociálně nepříznivých situací, které ve svém důsledku mohou negativně ovlivnit vstup/návrat nezaměstnaných na trh práce.

Klíčovou aktivitou je zejména vzdělávání a individuální poradenství v oblasti měkkých dovedností, finanční a občanské gramotnosti, které jsou realizovány za účelem posílení důležitých základních kompetencí účastníků projektů.

Partnerem projektů PROKOP je Úřad práce České republiky.

Projekty PROKOP tvoří ucelenou soustavu projektů a realizuje je Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace MPSV. Je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Od roku 2018 by měl PROKOP obsáhnout území všech krajů České republiky. 

PROKOP - central

Projekt PROKOP – central bezprostředně navazuje na úspěšně probíhající projekt PROKOP – východ a své aktivity rozvíjí v Ústeckém, Libereckém (vybrané lokality), Jihočeském a Středočeském kraji a v hlavním městě Praha. Koncept je obdobný jako u předchozího projektu, ale již nezahrnuje tvůrčí a pilotní činnosti, je zaměřen primárně na samotnou podporu zejména dlouhodobě nezaměstnaných osob. Přípravnou fázi obsahuje v malé míře - jedná se zejména o nastavení spolupráce s relevantními Krajskými pracovišti Úřadu práce České republiky, vybudování regionálních týmů včetně týmu lektorů a aktualizaci výukových a podpůrných materiálů
pro cílovou skupinu.

Osoby charakterizované překážkami vstupu na trh práce nemají kapacitu efektivně využívat nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a často jim chybí i orientace v samotných službách zaměstnanosti. Co je dále limituje
v možnostech získání zaměstnání či v oblasti zvýšení zaměstnatelnosti prostřednictvím posílení klíčových kompetencí, je předlužení či nedostatečná socializace. Uchazečům, ale i zájemcům o zaměstnání v evidenci ÚP, a také neaktivním osobám nabízí projekt vzdělávání ve třech osvědčených modulech – finanční, občanské gramotnosti a měkkých dovednostech a samozřejmě také individuální poradenství.

Cílem projektu je prevence vzniku překážek vstupu na trh práce a jejich odstraňování či zmírňování u osob cílové skupiny tak, aby došlo ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti. Těchto cílů je dosahováno prostřednictvím důrazu na kvalitu, adresnost a komplexnost klíčových podpůrných aktivit a především jejich interaktivnost, zapojení účastníků, praktičnost a využívání modelových situací.

Rozvoj osobních kompetencí (měkkých dovedností) klientů, jež je součástí nabízeného vzdělávacího programu, je nezbytný pro výkon prakticky každého povolání, naprostá většina zaměstnavatelů některé z těchto dovedností vyžaduje, stejně jako je nezbytné tyto schopnosti uplatňovat již při hledání pracovního uplatnění. Vzdělávací programy přináší klientům zvýšení úrovně těchto kompetencí.

Poradci po ukončení vzdělávání s motivovanými klienty individuálně řeší jejich životní situaci, a snaží se je aktivizovat a zvýšit jejich sebevědomí tak, aby dokázali vystoupit ze „začarovaného kruhu“ nezaměstnanosti. PROKOP – central, jako druhý ze soustavy tří projektů, která ve svém závěru obsáhne území celé České republiky, si klade za cíl podpořit 4 800 osob.

Zájemci o aktivity projektu nás mohou již nyní kontaktovat na e-mailu: prokop@fdv.cz.

Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti II.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0007008
Rozpočet: 101 151 345 Kč
Doba realizace projektu: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2020

Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

PROKOP - východ

Projekt PROKOP – východ, založený na implementaci nástrojů dalšího vzdělávání v rámci aktivní politiky zaměstnanosti realizované ze strany Úřadu práce České republiky, se snaží posilovat klíčové a vybrané základní kompetence uchazečů o zaměstnání. V základní nabídce usiluje o naplnění tohoto cíle prostřednictvím vzdělávacích aktivit v oblasti finanční gramotnosti, občanské gramotnosti a měkkých dovedností, v rozšířené nabídce pak pomocí poradenských aktivit.

V roce 2016 byla ukončena pilotní fáze projektu, která sloužila k ověření nastavení vzdělávacích a poradenských programů. Pilotní kurzy proběhly v Brně, Zlíně a Olomouci a setkaly se s velmi kladným ohlasem nejen od účastníků vzdělávání a poradenství, ale i od pracovníků partnera projektu – Úřadu práce České republiky. Poté, co byly zapracovány zkušenosti, připomínky a doporučení, vzešlé z evaluace pilotáže, dostal vzdělávací program svou finální podobu. Vznikl také lektorský tým, který vzdělává cílovou skupinu projektu tak, aby bylo podpořeno 4 500 osob ve čtyřech krajích realizace.

Ostrá fáze projektu byla dle připravených harmonogramů zahájena v únoru 2017. Každý týden probíhá v průměru 5-7 kurzů v Olomouckém, Jihomoravském a Zlínském kraji a Moravskoslezském kraji. I přesto, že někteří účastníci vstupují do kurzu s obavami a nejasným očekáváním, velmi rychle zjišťují, že vzdělávací kurz jim přináší nové podněty, nápady, obnovuje zapomenuté či ztracené znalosti a návyky, potřebné pro návrat na trh práce, což ukazují jejich pozitivní reakce.

Zájemci o aktivity projektu nás mohou kontaktovat na e-mailu: prokop@fdv.cz.

Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002735
Rozpočet: 93 540 504 Kč
Doba realizace projektu: 1. 3. 2016 – 28. 2. 2019

Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.