Podmínky používání webových stránek projektů soustavy PROKOP a zásady ochrany osobních údajů

Obecná ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.projektprokop.cz je Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace, se sídlem Na Maninách 7, 170 00 Praha 7 (projekty PROKOP – východ, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002735, a PROKOP – central, CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0007008), který je – v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon – oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "provozovatel").

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Internetové stránky www.projektprokop.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

Uživatelem je návštěvník webových stránek www.projektprokop.cz.

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek www.projektprokop.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. 
Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.projektprokop.cz.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje s osobními údaji uživatelů jemu poskytnutými nakládat v souladu s platnými právními předpisy  - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí.

Osobní údaje jsou provozovatelem zabezpečeny tak, aby zajišťovaly maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace, se sídlem Na Maninách 7, 170 00 Praha 7, (projekty PROKOP – východ, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002735, a PROKOP – central, CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0007008).

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Josef Švejcar, e-mail: poverenec@fdv.cz, Na Maninách 7, 170 00, Praha 7.

Realizátor projektu podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost (zpracovatel osobních údajů) je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje podpořené osoby na základě pověření vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí v souladu s čl. 28 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Pověření Fondu dalšího vzdělávání vzniklo na základě příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to pro realizaci projektů Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti I (PROKOP – východ) a Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti II (PROKOP – central).

Účel zpracování

Provozovatel využívá poskytnuté osobní údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro komunikaci s návštěvníky webu a případně zprostředkování vstupu do projektů PROKOP či objednání ukázkového semináře. 

Rozsah osobních údajů

Zpracovávány jsou osobní údaje poskytnuté návštěvníkem webu, přičemž nezbytným minimem pro zajištění identifikace podpořené osoby jsou: jméno, příjmení a e-mailová adresa. Tyto ani další případné poskytnuté údaje nejsou přístupné jiným než oprávněným osobám zavázaným mlčenlivostí.

FDV nepoužívá osobní údaje účastníků pro marketingové účely.

V případě, že se návštěvník webu zapojí do projektů PROKOP, může Fond dalšího vzdělávání poskytnuté osobní údaje sjednocovat s údaji zavedenými v informačních systémech MPSV, ÚP ČR a ČSSZ.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté za účelem informovat o projektech PROKOP a komunikovat s uživateli budou uchovány do doby, kdy bude komunikace ukončena, není-li dohodnuto jinak. Osobní údaje účastníků, kteří vstoupí do projektů PROKOP jsou na základě povinnosti uložené Řídícím orgánem Operačního programu Zaměstnanost uchovávány po dobu 10 let od 1. ledna roku následujícího po ukončení realizace projektu: v projektu PROKOP – východ je to do konce roku 2030, v projektu PROKOP – central do konce roku 2031.

Práva uživatelů ve vztahu k jejich osobním údajům

 • požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů
 • požádat o přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • v případě, že se podpořená osoba domnívá, provozovatel provádí takové zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat provozovatele o vysvětlení a o odstranění takto vzniklého stavu
 • nevyhoví-li provozovatel podpořené osobě, má podpořená osoba právo obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů
 • požadovat výmaz osobních údajů, pokud je pro to zákonný důvod

Povinnosti uživatelů

Uživatel se zavazuje,

 • že se při používání stránek www.projektprokop.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele
 • že nebude:
  • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.projektprokop.cz  nebo je jinak zneužívat,
  • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
  • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
  • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
  • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele
  • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.projektprokop.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
  • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Závěrečná ustanovení

Přečtením těchto pravidel ochrany osobních údajů berete na vědomí své právo přístupu k osobním údajům provozovateli poskytnutým, jakož i práva na opravu takových osobních údajů a dále své právo požadovat při splnění zákonem stanovených podmínek od provozovatele vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Dále berete na vědomí, že jste byli informováni s pravidly provozovatele a o dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů.